Ograniczenia reklamy leków

with Brak komentarzy

Ograniczenia reklamy leków

Reklama leków to dwie strony medalu, z jednej mamy ogólne zasady reklamy, z drugiej specyficzne ograniczenia wynikające z tego, że reklamując lek – wpływamy na czyjeś zdrowie. Jednym słowem, leki nie są zwykłym produktem. I chociaż wymaga to pewnego wysiłku, to dobrze jest się przyjrzeć zasadom reklamy leków.
Z tego artykułu dowiesz się:

 

 

Jakie przepisy trzeba znać, by zgodnie z prawem reklamować leki.
Czego nie wolno.
A co trzeba.

 

Poniżej ułatwiające życie zestawienie najważniejszych przepisów regulujących reklamę leków ma polskim rynku.

 

Reklama leków ma dwie grupy odbiorców i dzielimy ją na:

 

 • reklamę skierowaną do publicznej wiadomości (czyli do nas konsumentów) i tym tematem zajmę się poniżej.
 • reklamę skierowaną do profesjonalistów (lekarzy, farmaceutów), tym się nie zajmę :).

Przepisy, których nie wolno pomijać

 

Czyli wspomniane dwie strony medalu

 

Pierwsza  ̵  ogólne regulacje prawne:

 

 

należą do nich m.in. kodeks cywilny, ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów, prawo prasowe.

 

Druga  ̵  przepisy odnoszące się ściśle do leków:

 

 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne,
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 listopada 2008 roku w sprawie reklamy produktów leczniczych,
 • Rozporządzenie z dnia 20 lutego 2009 roku w sprawie wymagań dotyczących oznakowania opakowań produktu leczniczego i treści ulotki.

 

Reklama leków skierowana do publicznej wiadomości

 

 

Czego nie wolno reklamodawcom  ̵  najważniejsze informacje

 

 

Nie można reklamować:

 

leków na receptę (wyjątek to szczepienia ochronne),
leków refundowanych,
leków niedopuszczonych do obrotu na terytorium RP,
środków odurzających i substancji psychotropowych,

 

Zabronione jest:

 

prezentowanie leku przez osoby posiadające wykształcenie medyczne lub farmaceutyczne (lub sugerujące posiadanie takiego wykształcenia),
podawanie informacji niezgodnych z Charakterystyką Produktu Leczniczego,
używanie „naj”, najlepszy, najbezpieczniejszy lek,
informowanie, że przyjmowaniu produktu nie towarzyszą żadne działania niepożądane,
przekonywanie, ze nieprzyjmowanie produktu leczniczego może pogorszyć stan zdrowia danej osoby (zastrzeżenie nie dotyczy szczepień),
informowanie, że produkt leczniczy jest środkiem spożywczym, kosmetycznym lub innym artykułem konsumpcyjnym

 

Poza tym reklama leku:

 

nie może być kierowana do dzieci,
powinna prezentować produkt leczniczy w sposób obiektywny oraz informować o jego racjonalnym zastosowaniu.

 

To jedynie część ograniczeń, jakimi podlega reklama leków. Ale zakazy to nie wszystko. Każda reklama leku jaką kierujemy do publicznej wiadomości musi zawierać:

 

 • nazwę produktu leczniczego.
 • powszechnie stosowaną nazwę substancji czynnej, a w przypadku produktu leczniczego zawierającego więcej niż trzy substancje czynne – określenie: „produkt złożony”,
 • dawkę substancji czynnej lub stężenie substancji czynnej, z wyłączeniem produktu złożonego,
 • postać farmaceutyczną,
 • wskazanie lub wskazania terapeutyczne do stosowania,
 • przeciwwskazania,
 • wskazanie podmiotu odpowiedzialnego.
I oczywiście znane wszystkim zdanie: "Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu".

 

Aż chciałoby się rzec "amen".

Zostaw Komentarz